Witamy!


 

Willa Kliper Trzesacz

Wczasy nad morzem

Zarezerwuj wczasy nad morzem

Praca nad morzem

Facebook/Willakliper

 

COVID19

W związku z epidemią COVID19 Willa Kliper  działa  zgodnie  z aktualnymi  wytycznymi rządowymi i GIS o funkcjonowaniu hoteli ,pensjonatów , obiektów noclegowych i restauracji oraz opracowanymi procedurami bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego dla strefy ,hotelowej, gastronomicznej i pracowniczej.

Newsletter

Twoje imię*:
Twój email:
* Zgadzam się z Polityką Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1.Dane Administratora Danych Osobowych
 
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Helena Gielniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tifany Helena Gielniak, z siedzibą w Trzęsaczu 7-344 przy ul. Łąkowej 3, NIP: 9551024811, REGON: 810608246), zwana dalej „Willa Kliper”. Kontakt z Willą Kliper w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@nad-morzem.com.pl.
 
1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Willa Kliper przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie
Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 
a. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
Imię i Nazwisko;
Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
Numer telefonu;
Adres e-mail;
Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu Willi Kliper);
Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
Informacje dotyczące narodowości;
Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane  dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
Numer rezerwacji.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata klimatyczna).
 
b. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Imię i Nazwisko;
Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
Numer telefonu;
Adres e-mail;
Numer rezerwacji;
Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 
c. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Imię i nazwisko;
Firma;
Adres zamieszkania lub adres siedziby;
Numer NIP;
Numer rezerwacji.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
 
d. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Adres e-mail;
Numer rezerwacji;
Imię i nazwisko;
Komentarze lub sugestie gości.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Willi Kliper jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);
 
e. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Willi Kliper, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
Imię i nazwisko;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Adres IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Willi Kliper jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie Willi Kliper bezpieczeństwa). Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
 
f. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Imię i nazwisko;
Adres e-mail.
 
Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku, gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO)  oraz , art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Willi Kliper jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
 
g. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
Adres e-mail;
Adres IP;
Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Willi Kliper jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
 
h. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Willi Kliper , przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
Data i godzina odwiedzin strony;
Rodzaj systemu operacyjnego;
Przybliżona lokalizacja;
Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
Czas spędzony na stronie;
Odwiedzone podstrony;
Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Willi kliper jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);
 
2. Prawo wycofania zgody
a. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
b. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy postępować zgodnie z punktem 8 podpunkt e. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 
3. Wymóg podania danych osobowych
a. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
b. Aby zlecić usługę w Willi Kliper, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 2 A niniejszej polityki prywatności.
c. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
d. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.
 
4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika Willi Kliper.
 
5. Odbiorcy danych osobowych
a. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
b. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.
 
6. Okres przetwarzania danych osobowych
a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
b. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez zanonimizowanie. Zanonimizowanie polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
c. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
d. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
e. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostad doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
 
7. Uprawnienia podmiotów danych
a. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
do bycia zapomnianym w wypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
otrzymania kopii danych
przenoszenia danych osobowych.
b. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
c. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
d. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie 2) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
f. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób :
wysłać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres info@nad-morzem.com.pl
lub przesłać taką prośbę na adres Inspektora Ochrony Danych – ul. Łąkowa 3, Trzęsacz, 72-344
lub przekazać recepcjoniście podczas wizyty.
 
8. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. Postanowienia końcowe
a. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
b. Willa Kliper zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
c. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez gości.
d. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Willi Kliper: www.nad-morzem.com.pl.
e. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.